Aanvullende Voorwaarden

Buurtbudget Vathorst

Buurtbudget Vathorst ondersteunt d.m.v. een subsidie – voor iedereen – toegankelijke activiteiten met, door en voor wijkbewoners, die de leefbaarheid, het welzijn en de sociale samenhang in de wijk stimuleren. Initiatieven die de wijk ten goede komen, kunnen na toetsing financiële ondersteuning – subsidie –  krijgen.

De onderstaande aanvullende voorwaarden worden door Stichting Buurtbudget Vathorst gehanteerd:

 • De activiteit waarvoor Buurtbudget wordt aangevraagd stimuleert de leefbaarheid en sociale samenhang in Vathorst.
 • Het is een openbare, voor iedereen toegankelijke activiteit.
 • Gevraagde vergoedingen -subsidies – zijn vooraf inzichtelijk en achteraf te controleren.
 • Het is een maatschappelijke activiteit, mag dus geen winstdoel hebben.
 • Honorering van een aanvraag dient concurrentievervalsing uit te sluiten. Toegekende subsidies mogen niet gebruikt worden voor eten / drinken en voor personele kosten (zoals vrijwilligersbijdrage e.d.).
 • Buurtbudget Vathorst heeft voldoende vertrouwen in de organisatie.
 • Er is aantoonbaar draagvlak in de wijk voor het initiatief en geen toestemming van derden nodig.
 • Er wordt door de aanvrager aantoonbaar energie en/of geld in het initiatief gestoken. Dit kan onder andere door een begroting met specificatie van de inkomsten en uitgaven.
 • Er is geen entreeprijs, of hooguit een symbolische.
 • Iedereen, ook verenigingen en instellingen, kan een Buurtbudget aanvragen.
 • De hoogte van het toe te kennen budget is mede afhankelijk van het verwachte aantal deelnemers.
 • Het gehele jaar door kunt u een aanvraag voor budget indienen. Bij elke aanvraag bekijken wij of er nog meer info nodig is voor de beoordeling. Afhankelijk hiervan kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek waarin u uw aanvraag kunt toelichten. Na goedkeuring kunt u gebruik maken van een voorschot van maximaal 50%. Voor een buurtfeest of -barbecue is er maximaal bedrag van € 400 beschikbaar, waarbij er geen voorschot wordt verleend.
 • Declareren kan via het declaratieformulier op deze website. Alleen kopieën van de originele nota’s worden geaccepteerd.

TIP: Neem goed kennis van deze voorwaarden want in het aanvraagformulier vragen wij om uw akkoord!!

Buurtbudget Vathorst kan van bovenstaande aanvullende voorwaarden afwijken als zij daar aanleiding toe ziet. Het bestuur beslist aan welke aanvragen Buurtbudget wordt toegekend.

Bij uw aanvraag voor het Buurtbudget zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening 2015 en de Subsidieregeling buurtbudget 2014 van de gemeente Amersfoort van toepassing en leidend.

Buurtbudget Vathorst stelt ieder jaar haar aanvullende voorwaarden vast en behoudt zich het recht voor om deze tussentijds aan te passen.