Werkwijze

Waarom is er Buurtbudget?
Alle wijken in Amersfoort kunnen van de gemeente Amersfoort een subsidiebedrag ontvangen dat door de bewoners aan allerlei activiteiten besteed kan worden. De hoogte van het totale wijkbudget is afhankelijk van het aantal inwoners, en of het een prioriteitswijk betreft.

Voor Vathorst wordt het wijkbudget namens de gemeente verdeeld door de Stichting Buurtbudget Vathorst.

Doelstellingen

 • De saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk bevorderen door bewonersinitiatieven in de openbare ruimte te onderzoeken op uitvoerbaarheid en waar mogelijk financieel te ondersteunen.
 • Betrokkenheid van bewoners en buurt verhogen.
 • Zorgen dat meer bewoners in de wijk meedoen.

Kan iedereen aanvragen? 
Ja, iedereen kan Buurtbudget aanvragen. Het project en de uitvoering daarvan dient bewoners van Vathorst ten goede te komen. Er dient een evenredig draagvlak onder de inwoners van Vathorst te zijn. In een maandelijkse vergadering van Buurtbudget Vathorst worden de aanvragen besproken.

Betaling
Het is mogelijk, voor Buurtbudgetten vanaf € 400, om een voorschot van 50% te krijgen. Geef dit aan bij de aanvraag. De verantwoording achteraf, in de vorm van bonnetjes en facturen blijft uiteraard altijd noodzakelijk, voor het volledige toegekende voorschot.

Buurtbudget aanvragen
Aanvragen worden via het aanvraagformulier op deze website ingediend.
Het helpt ons zeer als u een begroting bijvoegt. U kunt daarvoor bijvoorbeeld dit spreadsheet gebruiken.

U ontvangt een kopie van uw aanvraag. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging met een uniek Buurtbudget (BB-) nummer. Bij correspondentie graag altijd dit nummer vermelden.

Aanvragen moeten de volgende informatie bevatten, voordat ze in behandeling kunnen worden genomen.

 • Contactgegevens aanvrager – naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Informatie over het evenement – bij activiteiten zoals bijv. straatfeest, de datum van het evenement en waar het plaatsvindt in Vathorst.
 • Wilt u een voorschot? In dat geval hebben wij bij de aanvraag al uw IBAN nodig.
 • Duidelijke omschrijving van uw aanvraag – wat, waarvoor, voor wie.
 • Draagvlak – U kunt op verzoek voldoende kunnen aantonen, bijvoorbeeld d.m.v. een handtekeningenlijst voorzien van naam, adres en handtekening van medebewoners, dat zij uw initiatief ondersteunen.
 • Wat uw eigen fysieke of financiële bijdrage en/ of tegenprestatie is.
 • Specificatie van de inkomsten en uitgaven vooraf – waar wordt het geld aan besteed, begroting en offertes bijvoegen. Kopieën van de originele rekeningen of een gespecificeerde factuur stuurt u achteraf met de declaratie mee. Eigen gemaakte bonnen worden niet geaccepteerd.
 • Het initiatief moet altijd plaatsvinden binnen de wijk Vathorst. De vermelding van ons logo (als bijlage bij de bevestigingsmail) bij uw communicatie uitingen is natuurlijk van zelfsprekend. U stuurt na afloop een kort verslag zodat wij dat op onze Facebook kunnen publiceren.
 • Er mag geen Buurtbudget voor eten of drinken worden aangevraagd.

Indien de uitvoeringsdatum wijzigt of vervalt, dient Buurtbudget Vathorst hier direct via e-mail over geïnformeerd te worden.

De aanvrager blijft altijd verantwoordelijk voor de aanvraag en de uitvoering.

Na de uitvoering/ realisatie kan de aanvrager de kosten declareren via het declaratieformulier op deze website.

Voorwaarden voor uw declaratie

 • Alle kosten die betrekking hebben op uw aanvraag kunnen gedeclareerd worden, met uitzondering van eten en drinken.
 • U heeft binnen 4 weken na uw opgegeven uitvoeringsdatum uw declaratie volledig ingevuld voorzien van kopieën van de originele bonnetjes en facuren ingeleverd via onze website. NB: facturen zonder specificatie worden niet in behandeling genomen.
 • U maakt binnen 4 weken na de uitvoeringsdatum een kort verslag voorzien van een foto om op Facebook te publiceren waarmee u aan Buurtbudget Vathorst duidelijk maakt dat uw project is uitgevoerd.
 • LET OP!! Uiterlijk vijf weken na de opgegeven uitvoeringsdatum vervalt het recht om een declaratie in te dienen, tenzij de vertraging gemeld is aan Buurtbudget Vathorst.